Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Ako zistiť kde je niektorý väzeň

Akým spôsobom sa môže dozvedieť rodinný príslušník, v ktorej väzbe alebo väznici sa
nachádza ich blízky, ktorému bola obmedzená osobná sloboda a oni o ňom nemajú žiadne správy,
prípadne kam ho previezli na výkon trestu?


Obvinenému, resp. odsúdenému sa ihneď po prijatí do výkonu väzby, resp. výkonu trestu
odňatia slobody umožní, aby o svojom pobyte písomne informoval svoju rodinu. V zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov je ústav povinný poštovému podniku odovzdať korešpondenciu
odosielanú obvineným/odsúdeným najneskôr nasledujúci pracovný deň od jej podania. Výnimkou je
korešpondencia odosielaná obvineným v kolúznej väzbe, kde sa korešpondencia obvineného prijíma
a odosiela prostredníctvom orgánu činného v trestnom konaní. Pri premiestnení obvineného je ústav
povinný bezodkladne upovedomiť obhajcu, a ak premiestnenie trvá dlhšie ako 48 hodín, aj rodinného
príslušníka obvineného. U odsúdeného sa pri premiestnení postupuje obdobne, ako pri prijatí do
výkonu trestu odňatia slobody, pričom takéto premiestnenie je spravidla plánované a odsúdený
môže o ňom informovať svoju rodinu v predstihu pred samotným premiestnením listom, telefonicky
alebo počas návštevy. V prípade, že obvinený/odsúdený nemá dostatok finančných prostriedkov na
odoslanie informácie prostredníctvom poštového podniku, zabezpečí ústav jej odoslanie na vlastné
náklady. Ústav takto môže odoslať dva kusy korešpondencie za kalendárny mesiac.


Akým spôsobom sa môže dozvedieť obyčajný človek, kde sa nachádza nejaká osoba (jeho
známy, alebo kamarát, s ktorým nie je v rodinnom vzťahu), ktorému bola obmedzená osobná sloboda,
a teda nevie, v ktorej väzbe alebo väznici sa nachádza, prípadne kam ho previezli na výkon trestu?


V prípade, že fyzická osoba hľadá osobu, o ktorej má vedomosť, že bol vzatý do výkonu
väzby, alebo bol prijatý do výkonu trestu odňatia slobody, môže sa písomne obrátiť na Evidenciu
väzňov Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže v Bratislave. Evidencia väzňov
Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže mu informáciu o tom, či sa obvinený/
odsúdený nachádza v niektorom z ústavov zboru, môže poskytnúť iba na základe predchádzajúceho
písomného súhlasu osoby, ktorej sa informácia týka.

 

Generačný čas: 7.40480422974ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)