Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Denný režim

Denný režim :


05 : 45 - Budíček

05 : 50 - 06 : 15 - Osobná hygiéna, úprava ciel

06 : 30 - 07 : 30 - Ranajky

07 : 30 - 11 : 30 - Predvádzanie obvinených k advokátovi, vyšetrovatelovi, na vychádzkový dvor, sprchovanie, nákupy v kantíne a podobne...

11 : 30 - 13 : 00 - obed

13 : 00 - 15 : 00 - Predvádzanie obvinených k advokátovi, vyšetrovatelovi, na vychádzkový dvor, sprchovanie, nákupy v kantíne a podobne...

15 : 00 - 17 : 00 - Osobné volno

17 : 00 - 18 : 00 - Vecera

18 : 00 - 21 : 00 - Osobné volno

21 : 00 - 21 : 45 - Osobná hygiena, príprava na nocný odpocinok

21 : 45 - Vecierka

21 : 45 - 05 : 45 - Nocný pokoj

 

Príslušník Zboru väzenskej a justicnej stráže SR (dalej v texte len „ZVaJS SR") predvádza obvineného v ústave pred orgán cinný v trestnom konaní, súd, obhajcu osoby a orgány uvedené v § 59 a 60 zákona o výkone väzby a pred probacného a mediacného úradníka v pracovných dnoch len v case medzi 7.00 hod. a 18.00 hod. a v sobotu v case medzi 7.00 hod. a 15.00 hod. na základe ich predchádzajúcej žiadosti. Pred iné orgány alebo osoby možno obvineného predviest len po predchádzajúcom súhlase orgánu cinného v trestnom konaní alebo súdu, ak v zákone o výkone väzby nie je stanovené inak.Žiadost o predvedenie obvineného na den pracovného pokoja a vo sviatok dorucí oprávnený orgán riaditelovi ústavu najneskôr do 12.00 hod. predchádzajúceho pracovného dna.


V ÚSTAVOCH NA VÝKON TRESTU A VÝKON VAZBY ODNATIA SLOBODY SÚ OSOBITNÉ CASOVÉ ROZVRHY DNA PRE PRACUJÚCICH A NEPRACUJÚCICH. REŽIM DNA JE INÝ V PRACOVNÝ DEN A V DEN PRACOVNÉHO POKOJA.

Generačný čas: 7.45296478271ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)