Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Dohoda o vine a treste

Dohoda o vine a treste

Mgr. Gabriela Malošová

Dohoda o vine a treste – tento nový inštitút slovenského trestného práva možno definovat ako proces v trestnom práve, pri ktorom obvinený, spravidla zastúpený obhajcom, a prokurátor dohodnú akceptovatelný návrh rozhodnutia, ktorý musí schválit a vyhlásit súd, ktorý sa však nezúcastnuje na rokovaniach vedúcich k dohode.


Význam konania o dohode o vine a treste spocíva najmä v tom, že správne vedené a štruktúrované dohody o vine a treste sú prospešné pre obvineného, štát, ktorý v konaní zastupuje prokurátor, aj pre súdnictvo. Sú zároven prospešné aj z hladiska obcanov, pretože vedú k úspore verejných financií, t. j. penazí danových poplatníkov, a najmä k rýchlejšiemu odsúdeniu páchatelov trestných cinov rozsudkom a tým k uzavretiu trestných prípadov.


Pri konaní o dohode o vine a treste sa môže uplatnit ustanovenie § 39 ods. 4 TZ, podla ktorého v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu môže súd uložit trest odnatia slobody znížený o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby! Vyhláška MS SR c. 619/2005 Z. z. stanovuje podmienky a postup prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu.

 

Konanie, resp. dohoda o vine a treste je obzvlášt užitocná pre prokurátorov v prípadoch organizovaného zlocinu, v ktorých nebudú splnené podmienky pre podmienecné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, pretože môže viest k spolupráci s obvineným pri vyšetrovaní a dalšom trestnom stíhaní clenov organizovanej, zlocineckej alebo teroristickej skupiny, alebo spolupáchatelov.

Morálna oprávnenost takéhoto postupu orgánov ochrany práva spocíva v tom, že dohoda o vine a treste je nepochybne na jednej strane prejavom páchatela o ochote prevziat zodpovednost za svoj cin, co môže byt prvým krokom k jeho resocializácii. Na strane druhej umožnuje poskytnutie urcitých úlav obvinenému, ktorý ponúkol spoluprácu, resp. spolupracoval pri svojom stíhaní alebo pri stíhaní iných páchatelov, ako protihodnotu za takýto (ústretový) postoj a aktivitu, ktorá vedie k rýchlejšiemu (a lacnejšiemu) dosiahnutiu úcelu trestného konania.

Dohoda o vine a treste v zmysle ustanovení Trestného poriadku


Dohoda o vine a treste je úplne novým inštitútom v slovenskom trestnom práve, ktorý rozširuje možnosti realizácie tzv. odklonov v trestnom konaní, avšak na rozdiel od uplatnenia iných odklonov, konanie o dohode o vine a treste nie je limitované ani osobou obvineného, ani právnou kvalifikáciou spáchaného skutku, ani druhom trestu a ani výškou zákonom stanovenej trestnej sadzby. Podmienky a postup v konaní o dohode o vine a treste, ako jej formálne náležitosti, sú podrobne upravené v ustanoveniach § 232 a nasl. Trestného poriadku.


Podstatou konania o dohode o vine a treste je posúdenie podmienok na uzavretie dohody medzi prokurátorom a obvineným o skutku a jeho právnej kvalifikácii, o druhu a výmere trestu alebo o ochrannom opatrení. Obvinený sa akceptáciou dohody o vine a treste vzdáva práva na prejednanie veci súdom na hlavnom pojednávaní.


Konanie o dohode o uznaní viny a prijatí trestu môže prokurátor zacat z vlastnej iniciatívy alebo na podnet obvineného (poškodeného a pod.). Konanie o dohode o vine a treste možno zacat za predpokladu, že sú splnené nasledovné materiálne podmienky:

– výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania dostatocne odôvodnujú záver, že skutok, pre ktorý je obvinený stíhaný, je trestným cinom a spáchal ho obvinený,
– obvinený sa k spáchaniu skutku priznal a uznal vinu, 
– vykonané dôkazy nasvedcujú pravdivosti priznania obvineného.


Zistenie, ci skutok je trestným cinom, je nevyhnutným predpokladom uvedeného postupu. V prípade, ak je skutok trestným cinom, treba tiež skúmat, ci jeho páchatelom je naozaj obvinený. Uznanie viny zahrna priznanie zavinenia obvineným, pricom obvinený má možnost uznat vinu scasti alebo celkom. Dalším nevyhnutným predpokladom aplikácie tohto inštitútu je existencia dalších dôkazov (t. j. okrem priznania obvineného), ktoré nasvedcujú pravdivosti priznania skutku obvineným. Tieto dôkazy (výsluchy poškodených, svedkov, vecné a listinné dôkazy) potvrdzujú skutocnosti uvedené obvineným.


Ak prokurátor podnet obvineného na zacatie konania o dohode o vine a treste neprijme, písomne to oznámi obvinenému a rovnopis oznámenia založí do spisu. Na druhej strane sa môže ale stat, že obvinený odmietne návrh prokurátora na konania o vine a treste. V takomto prípade o tom musí urobit prokurátor záznam, ktorý založí do trestného spisu. Podla okolností prípadu tiež v zázname strucne uvedie dôvody, pre ktoré obvinený návrh prokurátora odmietol. Dohodu o vine a treste možno v prípade mladistvého uzavriet iba vtedy, ak s nou súhlasí zákonný zástupca, mladistvý a jeho obhajca.


V prípade, že dôjde k úplnej dohode o vine a treste a o dalších výrokoch, podá prokurátor návrh na súd na schválenie dohody o vine a treste. V návrhu na schválenie dohody o vine a treste prokurátor uvedie všetky výroky, na ktorých sa v konaní o dohode o vine a treste dohodol s obvineným, jeho obhajcom a poškodeným. Ak je obvineným mladistvý, aj s jeho zákonným zástupcom. V prípade, že v konaní nedôjde k dohode o náhrade škody, prokurátor v návrhu na schválenie dohody o vine a treste navrhne súdu, aby poškodeného s jeho návrhom odkázal na obcianske súdne konanie alebo iné konanie.


V praxi sa môže stat, že obvinený síce v konaní o dohode o vine a treste uzná vinu zo spáchania skutku, za ktorý je stíhaný, ale nedôjde k dohode o druhu a výmere trestu. V takomto prípade prokurátor podá na obvineného obžalobu a požiada súd, aby vykonal hlavné pojednávanie a rozhodol o treste. Rovnako tak je možné, že v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu obvinený uzná vinu len scasti. V tomto prípade podá prokurátor nanho obžalobu a požiada súd, aby vykonal hlavné pojednávanie v rozsahu, v ktorom obvinený spáchanie skutku nepriznal, a v dalšom potrebnom rozsahu a aby rozhodol o vine, treste a dalších výrokoch, ktoré majú podklad vo výroku o vine v celom rozsahu.


Konanie o dohode o vine a treste sa nemusí vždy koncit dosiahnutím dohody. V takomto prípade podá prokurátor na obvineného obžalobu a urobí o tomto úkone v spise záznam.


Ustanovenia Trestného poriadku priamo upravujú náležitosti dohody o uznaní viny a prijatí trestu. Dohoda o vine a treste musí obsahovat: 
a) oznacenie úcastníkov dohody, dátum, miesto a cas jej spísania,
b) opis skutku s uvedením miesta, casu, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo, tak, aby skutok nemohol byt zamenený s iným skutkom, právnu kvalifikáciu trestného cinu, ktorý bol skutkom spáchaný, a to aj s uvedením príslušného ustanovenia Trestného zákona,
c) druh, výmeru a spôsob výkonu trestu,
d) rozsah a spôsob náhrady škody, ak bola cinom spôsobená, a
e) ochranné opatrenie, ak prichádza do úvahy jeho uloženie.


Dohodu o vine a treste na znak súhlasu podpíšu prokurátor, obvinený, obhajca a poškodený za predpokladu, že úspešne uplatnil nárok na náhradu škody a zúcastnil sa konania.

Po uzavretí a podpísaní dohody o vine a treste a o dalších výrokoch podá prokurátor súdu písomný návrh na súdne konanie o tejto dohode. Súd môže o prijatí návrhu rozhodovat iba ako o celku. Ak by súd s niektorou castou nesúhlasil, odmietne návrh ako celok.


Po tom, co je návrh dohody dorucený na súd, preskúma ju predseda senátu, ktorý zameria svoju pozornost na splnenie predpokladov na jej prijatie. Tieto predpoklady budú spocívat najmä v tom, ci:
– vyšetrovanie (skrátené vyšetrovanie) nasvedcuje tomu, že ide o trestný cin, ktorý spáchal obvinený, 
– sa obvinený výslovne priznal k spáchaniu skutku, pricom vykonané dôkazy nasvedcujú pravdivosti jeho priznania, 
– boli dodržané procesné predpisy, 
– návrh dohody je primeraný, 
– návrh dohody obsahuje formálne podmienky (pozri ust. vyššie).

Po preskúmaní návrhu dohody o vine a treste je postup predsedu senátu štandardný. Po preskúmaní návrhu na základe jeho obsahu a obsahu predloženého spisu súd rozhodne tak, že urcí termín verejného zasadnutia na rozhodnutie alebo uznesením odmietne návrh, ak zistí závažné porušenie procesných predpisov, najmä porušenie práva na obhajobu, alebo ak navrhovaná dohoda je zrejme neprimeraná. Odmietnut návrh na dohodu o zlocine s hornou hranicou trestu odnatia slobody nad osem rokov pre jej neprimeranost môže výlucne len senát, a to na neverejnom zasadnutí. Ak je obvinený vo väzbe, súd musí vždy rozhodnút aj o väzbe.


Predpokladom schválenia dohody o vine a treste sú kladné odpovede obvineného na otázky (zákon ich vymedzuje taxatívnym výpoctom), ktoré po prednesení návrhu dohody o vine a treste zistuje predseda senátu. Predseda senátu zistuje, ci obvinený:

a) rozumie podanému návrhu na dohodu o vine a treste,
b) súhlasí, aby sa jeho trestná vec prejednala touto skrátenou formou, cím sa vzdáva práva na verejný súdny proces,
c) rozumie, co tvorí podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu,
d) bol ako obvinený poucený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, ci mu bola daná možnost na slobodnú volbu obhajcu a ci sa s obhajcom mohol radit o spôsobe obhajoby,
e) rozumel podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste,
f) rozumie právnej kvalifikácii skutku ako trestného cinu,
g) bol oboznámený s trestnými sadzbami, ktoré zákon ustanovuje za trestné ciny jemu kladené za vinu,
h) sa dobrovolne priznal a uznal vinu za spáchaný skutok, ktorý sa v návrhu dohody o vine a treste kvalifikuje ako urcitý trestný cin,
i) súhlasí s navrhovaným trestom, trest prijíma a v stanovených lehotách sa podriadi výkonu trestu a ochrannému opatreniu a nahradí škodu v rozsahu dohody,
j) si uvedomuje, že ak súd prijme návrh na dohodu o vine a treste a vynesie rozsudok, ktorý nadobudne právoplatnost vyhlásením, nebude možné proti tomuto rozsudku podat odvolanie.


Ak je obvineným mladistvý, ktorý v case konania nedovršil 18 rokov, súd tiež zistí, ci obhajca a zákonný zástupca súhlasia s návrhom dohody o vine a treste. Týmto postupom sa zabezpecuje zvýšená ochrana mladistvého pred nevhodnými podmienkami dohody o vine a treste voci nemu.


V prípade, že súd návrh dohody o vine a treste odmietne, koná sa následne hlavné pojednávanie. V takomto prípade priznanie obvineného k spáchaniu skutku v konaní o dohode o vine a treste nemožno na hlavnom pojednávaní použit ako dôkaz (obdobne ako v prípade zmieru)!


Súd je oprávnený rozhodnút iba v rozsahu uvedenom v návrhu na dohodu o vine treste, t. j. o skutku, jeho právnej kvalifikácii, primeranosti trestu, o ochrannom opatrení, ako aj o výroku o náhradu škody. Z týchto dôvodov nemôže súd uložit obvinenému iný druh trestu alebo rozhodnút o inom ochrannom opatrení, než o tom, ktoré je uvedené v návrhu na dohodu o vine a treste. Súd je dalej oprávnený rozhodovat o návrhu dohody o vine a treste iba ako o celku, a preto nemôže niektorú cast návrhu dohody zmenit. Ak súd s niektorou castou návrhu dohody o vine a treste nesúhlasí, je oprávnený verejné zasadnutie na potrebný cas prerušit, aby strany mohli navrhnút znenie dohody o vine a treste. Strany však nie sú povinné dohodnút nové znenie dohody o vine a treste!


Ak súd návrh dohody o vine a treste v navrhnutom rozsahu neschváli alebo ak obvinený na niektorú z otázok uvedených v predchádzajúcich ustanoveniach odpovie „nie“, vec uznesením vráti prokurátorovi do prípravného konania. Obdobne bude tomu aj v prípade, ak niektorá z oprávnených osôb zmení svoje stanovisko a nesúhlasí s dohodou o vine a treste.


Schválenie dohody o vine a treste súd potvrdí rozsudkom, ktorý sa verejne vyhlási. Proti tomuto rozsudku však nie je prípustné odvolanie, a preto nadobudne rozsudok právoplatnost jeho vyhlásením.


Dohoda o vine a treste v zmysle ustanovení vyhlášky MS SR c. 619/2005 Z. z. o postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a o prijatí trestu


Na základe splnomocnujúceho ustanovenia § 561 ods. 2 zákona c. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR vykonávací predpis upravujúci postup prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu. Vyhláška MS SR c. 619/2005 Z. z. upravuje v súlade a v rozsahu splnomocnujúceho ustanovenia Trestného poriadku podmienky, základné zásady a pravidlá postupu prokurátora pri iniciovaní a vedení vyjednávania o dohode o vine a treste s obvineným alebo s jeho obhajcom, poškodeným alebo s jeho splnomocnencom, alebo aj s ich zákonným zástupcom, t. j. subjektom uvedeným v § 232 ods. 2 Trestného poriadku.


Aby po legalizovaní výrazne kontradiktórneho súdneho konania zákonom c. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok nedošlo v relatívne krátkom case k zahlteniu súdov neskoncenými prípadmi, javilo sa ako nevyhnutné, aby 70 % až 80 % vecí bolo ukoncených inak ako zdlhavým a procesne nárocným (i nákladným) prerokovávaním veci súdom na kontradiktórnom hlavnom pojednávaní.


Takouto novou možnostou je práve konanie o dohode o uznaní viny a prijatí trestu a, samozrejme, aj o dalších výrokoch (náhrada škody, ochranné opatrenie), ak v danom prípade prichádzajú do úvahy.


Prijatie predmetnej vyhlášky je odôvodnené najmä potrebou zjednotit prístup a postup prokurátorov pri konaní o vine a treste ustanovením rámcových pravidiel vo forme všeobecne záväzného právneho predpisu a vytvorit tak základné predpoklady pre široké vybavovanie trestnej agendy individuálne, podla okolností konkrétneho prípadu, flexibilne a variabilne mimo procesne i financne nárocného kontradiktórneho súdneho hlavného pojednávania.

Generačný čas: 11.7321014404ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)