Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Kto môže navštevovať odsúdeného

Podľa zákona môžu navštevovať odsúdené osoby iba rodinní príslušníci.
Naša otázka znie, že keď na slobode žil niekto v partnerskom vzťahu avšak bez zosobášenia sa, a aj bez oznámenia na mestskom úrade že sa jedná o vzťah ako druh a družka, tak je možné nejakým zákonným spôsobom docieliť aby tento neoficiálny vzťah bol väznicou uznaný a mohli sa tieto osoby navštevovať aj napriek tomu, že je jeden z nich vo väzení ?

V zmysle § 2 písm. d) zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je blízkou osobou aj druh odsúdenej/
družka odsúdeného. Uvedený vzťah blízka osoba preukazuje spôsobom ustanoveným
v § 98
ods. 3. V zmysle uvedeného, ak odsúdený žil pred nástupom do výkonu trestu ako druh a družka,
predloží druh alebo družka potvrdenie o prihlásení k pobytu alebo zdieľaní spoločnej domácnosti
s odsúdeným pred nástupom do výkonu trestu. Ústav akceptuje iba potvrdenie ohlasovne v zmysle
zákona č. 253//1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších
predpisov. Zákonodarca pri takomto spôsobe overovania bral do úvahy skutočnosť, že každý občan
Slovenskej republiky, ako aj cudzinec, má zákonom danú povinnosť prihlásiť sa k pobytu.

Ak si odsúdený alebo jeho družka nesplnili ohlasovaciu povinnosť, ústav ich nemôže
akceptovať ako blízke osoby, avšak existuje možnosť, aby odsúdenému bola povolená aj návšteva
inej ako blízkej osoby. Takúto návštevu môže získať formou disciplinárnej odmeny, alebo ak riaditeľ
ústavu uzná, že je to v záujme plnenia programu zaobchádzania, z naliehavého rodinného dôvodu
alebo z iného závažného dôvodu. V uvedených prípadoch sa nejedná o právo odsúdeného a spravidla
je podmienené vzorným správaním sa odsúdeného, vykazovaním dobrých pracovných výsledkov
alebo inými relevantnými okolnosťami.

Generačný čas: 7.03716278076ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)