Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Premiestňovanie odsúdených bližšie k domovu

Odsúdený, ktorý bol zaradený na výkon trestu odňatia slobody ďaleko od svojho domova, má
právo byť premiestnený bližšie k svojmu bydlisku, keď o to požiada?
Prípadne koho má o premiestnenie žiadať, keď je preukázateľné, že ho rodina pre veľkú
vzdialenosť nemôže navštevovať?


O tom, do ktorého ústavu sa odsúdený umiestni na výkon trestu, rozhoduje Generálne
riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže podľa:
- stupňa stráženia,
- dĺžky trestu,
- závažnosti trestnej činnosti,
- veku,
- zdravotného stavu,
- vzdelania a kvalifikácie.

Možnosti kontaktu odsúdeného s rodinou sa zvažujú primerane podľa kapacitných možností
ústavov, do ktorých by mohol byť na základe vyššie uvedených kritérií umiestnený. Z titulu miesta
trvalého bydliska odsúdeného alebo jemu blízkych osôb nevzniká odsúdenému žiadny právny nárok
na umiestnenie v ústave v jeho blízkosti. Lokalizácia ústavov na Slovensku, ako aj ich aktuálna
naplnenosť spravidla neumožňuje realizovať zmeny rozhodnutí Generálneho riaditeľstva Zboru
väzenskej a justičnej stráže o umiestnení odsúdeného. Niektoré kategórie odsúdených nemajú
žiadnu možnosť umiestnenia do iného ústavu z dôvodu vzdialenosti od rodiny, keďže v lokalite ich
bydliska sa žiadny vhodný ústav nenachádza – napr. mladiství odsúdení, odsúdené ženy, odsúdení
v maximálnom stupni stráženia a pod.

O premiestnenie môže žiadať iba odsúdený sám, a to riaditeľa ústavu, v ktorom vykonáva
trest. Riaditeľ ústavu žiadosť posúdi, a ak ju uzná ako dôvodnú a má za to, že premiestnenie je
vzhľadom na aktuálnu situáciu v kapacitách ústavov reálne, spracuje návrh na premiestnenie, ktorý
postúpi na rozhodnutie Generálnemu riaditeľstvu Zboru väzenskej a justičnej stráže.

 

Generačný čas: 12.0470523834ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)