Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Prevýchova odsúdených

Vo Vašej žiadosti uvádzate, že dňa 4. novembra 2010 sa na seminári v Šamoríne kpt. Mgr. Robert Máčay, služobne zaradený v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová, vyjadril, že poslaním väzenstva v Slovenskej republike nie je prevýchova odsúdených, ale iba ich izolácia.

 
Kpt. Máčay nám poskytol písomné stanovisko, v ktorom uvádza, že na seminári
slová „prevýchova“ a „izolácia“ nespomenul. V jeho stanovisku je uvedené, že Vám na Vaše otázky
odpovedal nasledovne: „Účelom výkonu trestu je ochrániť spoločnosť pred páchateľmi trestných
činov. Vo výkone trestu sú podporované také postoje a schopnosti odsúdených, ktoré im pomáhajú
pri opätovnom zaradení do spoločnosti a rešpektovaní právneho poriadku.“
 
V súlade s § 34 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov účelom
výkonu trestu je tiež zabrániť v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvoriť podmienky na výchovu
odsúdenej osoby k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradiť od páchania trestných
činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou.
 
Pri práci s dospelými osobami používame termín zaobchádzanie. Zaobchádzanie
s odsúdenými je súhrn aktivít, ktorých účelom je diferencovaným spôsobom zabezpečiť výkon práv
a povinností podľa zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podporovať a rozvíjať zmysel pre zodpovednosť,
dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem, pozitívne osobnostné vlastnosti, úctu k iným,
sebaúctu a pozitívny vzťah k rodine. Pri zaobchádzaní s odsúdeným sa dbá aj na obmedzovanie
nepriaznivých vplyvov väzenského prostredia.
Generačný čas: 13.6468410492ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)