Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Prijímanie listov, balíkov a dennej tlače

Prečo v niektorej väzbe a väznici sa môžu prijímať kilové balíky s časopismi a písacími
potrebami a v iných väzniciach rovnakého stupňa stráženia sa nemôžu prijímať?


Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce výkon väzby, resp. výkon trestu odňatia
slobody umožňujú obvinenému/odsúdenému odosielať a prijímať bez obmedzenia výhradne
korešpondenciu, ktorá obsahuje písomné správy v listinnej podobe a raz za tri mesiace prijímať
balíky s potravinami, vecami osobnej potreby do hmotnosti piatich kilogramov. V rámci umožnenia
prístupu k informáciám má obvinený/odsúdený právo na vlastné náklady predplatiť si dennú tlač
a časopisy a objednať si knihy. Dennú tlač a časopisy môžu obvinenému/odsúdenému predplatiť aj
rodinní príslušníci a iné osoby, ak tieto budú do ústavu dodávané poštovým podnikom. Iným, ako
uvedeným spôsobom, nesmie ústav umožniť obvinenému/odsúdenému prijať dennú tlač ani časopisy.

V prípade, že obvinený/odsúdený je zapojený do organizovanej formy vzdelávania alebo
krúžkovej činnosti, môže mu byť povolený balík s príslušnými učebnými/pracovnými pomôckami
v presne stanovenom rozsahu. Nejedná sa však o právo obvineného/odsúdeného.

Generačný čas: 13.7720108032ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)