Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Stanovy združenia

Stanovy občianskeho združenia
(§6 zákona č. 83/1990 Zb.)


Čl. 1
Základné ustanovenia

 1. Občianske združenie väzeň.sk je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov. Je samostatným, otvoreným, verejným, apolitickým a nezávislým občianskym združením.
 2. Občianske združenie väzeň.sk je novovytvorenou dobrovoľnou spoločenskou organizáciou bez právneho predchodcu. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3) zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.
 3. Občianske združenie má názov väzeň.sk.
 4. Sídlom občianskeho združenia väzeň.sk je ul. Športovcov 342/3-21, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika

Čl. 2
Predmet činnosti združenia

Predmetom činnosti združenia je publikačná a edičná činnosť, poskytovanie poradenstva pre odsúdených, obvinených a prepustených z výkonu trestu, podporovať rodiny odsúdených a obvinených formou informácií, blogov a rád, informovať verejnosť o živote za mrežami ústavu, vyžiadavať si objektívne stanoviská od ústavov ohľadom zaobchádzania s väzňami. Navštevovať väzby, väznice, obvinených a odsúdených za účelom zistenia ako sú dodržiavané ich ľudské práva. Prispievať svojou činnosťou rozvoju osobnosti, ochrany ľudských práv a slobôd, rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností. V súlade so zákonom aktívne riešiť problematiku prepustených väzňov ako aj iných ľudí z ktorých sa stávajú bezdomovci, drogovo závislí , distribútori drog a podobne ubližujúci iným ľuďom a znečisťujúci okolie. Dbať o životné prostredie, o poriadok v meste a okolí, informovať spoluobyvateľov mesta o našej činnosti a poskytovať im priestor pre ich návrhy a konštruktívne riešenia čokoľvek v pozitívnom smere zmeniť.

Čl. 3
Vznik a zánik členstva v združení

 1. Členstvo v združení vzniká prijatím člena na základe písomnej prihlášky uchádzača o členstvo, ktorú schvaľuje predsedníctvo.
 2. Členom občianskeho združenia sa môžu stať:
  a) fyzické osoby staršie ako 18 rokov
  b) právnické osoby.
 3. Dokladom členstva je vydaný členský preukaz
 4. Ročný členský poplatok je 100,- eur , neuhradením príspevku stráca člen združenia možnosť práva článku 4 ods. 2 písmená b a d (toto
  ustanovenie sa nevzťahuje na predsedníctvo združenia)
 5. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, zánikom združenia, vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, nezaplatením členských príspevkov alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje predsedníctvo.. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie valnému zhromaždeniu. 

Čl. 4
Práva a povinnosti členov združenia

 1. Každý z členov je povinný:
  a) dodržiavať stanovy združenia,
  b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
  c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
  d) platiť členské príspevky,
  e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
   
 2. Každý z členov má právo najmä:
  a) podieľať sa na činnosti združenia,
  b) voliť a byť volený do orgánov združenia majú len členovia, ktorí majú uhradený ročný členský poplatok za celú dobu pôsobenia,
  c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
  d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia majú len členovia, ktorí majú uhradený ročný členský poplatok za celú dobu pôsobenia

Čl. 5
Orgány združenia a ich pôsobnosť

 1. Orgánmi združenia sú:
  a) valné zhromaždenie
  b) predsedníctvo
  c) štatutárny orgán
  d) revízor
   
 2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka, mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo, ak o to požiada tretina členov.
  Valné zhromaždenie sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, na zmenu stanov a na zrušenie občianskeho združenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov delegátov.

  Valné zhromaždenie:
  a) schvaľuje stanovy občianskeho združenia, ich zmeny a doplnky,
  b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
  c) volí a odvoláva revízora,
  d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu o hospodárení,
  e) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
   
 3. Predsedníctvo je výkonným orgánom občianskeho združenia. Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je stanovené na 3 roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej 2x ročne a zvoláva ho predseda občianskeho združenia. K právoplatnému uzneseniu predsedníctva sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jeho členov a nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

  Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu a zabezpečuje úlohy:
  a) riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
  b) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,
  c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania VZ,
  d) vypracúva plán a správu o činnosti občianskeho združenia, správu o hospodárení občianskeho združenia,
  schvaľuje rozpočet,
  e) rozhoduje o prijatí a vylúčení členstva,
  f) podáva návrh na zrušenie občianskeho združenia,
  g) v prípade likvidácie občianskeho združenia ustanovuje likvidátora.

  Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
  a) zriadiť sekretariát, ktorý zabezpečuje vedenie administratívy a účtovníctva OZ.
   
 4. Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je predseda predsedníctva, ktorý koná v mene združenia samostatne a zastupuje ho navonok. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva.
   
 5. Revízor je kontrolným orgánom občianskeho združenia. Je volený valným zhromaždením, ktorému za svoju činnosť aj zodpovedá. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia, kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. Revízor minimálne raz ročne predkladá správu o hospodárení predsedníctvu občianskeho združenia.

Čl. 6
Zásady hospodárenia

 1. Hospodárenie občianskeho združenia sa uskutočňuje podľa rozpočtu na príslušný rok, ktorý schvaľuje v predstavenstvo v zmysle stanov a všeobecne platných predpisov a nariadení.
   
 2. Zdrojmi majetku sú:
  a) členské príspevky,
  b) dary a príspevky od fyzických a právnických osôb,
  c) dotácie a granty od právnických osôb,
  d) príjmy z edičnej, publikačnej a reklamnej činnosti
  e) výnosy z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.
   
 3. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.


Čl. 7
Zánik združenia

 1. Združenie zaniká zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie. Predsedníctvo menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
 2. Valné zhromaždenie oznámi zánik združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
 3. Pri likvidácii združenia sa postupuje primerane podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.


Čl. 8
Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy občianskeho združenia väzeň.sk nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
 2. Občianske združenie väzeň.sk vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
Považská Bystrica, 12. august 2010

Miroslav Chrien

predseda združenia

 


 

Generačný čas: 7.15804100037ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)