Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Väzba / Väzenie

Väzba:

Väzba je docasným obmedzením niektorých obcianskych práv a slobôd zarucených Ústavou Slovenskej republiky.

Zaistenie osoby na úcely trestného konania prostredníctvom väzby predstavuje najzávažnejší zásah do osobnej slobody jednotlivca, ktorú v cl. 17 ods. 1 každému zarucuje Ústava Slovenskej republiky. V cl. 17 ods. 2 dalej uvádza, že nikoho nemožno pozbavit slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Do väzby možno podla cl. 17 ods. 5 vziat osobu iba z dôvodov a na cas ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia súdu. Týmto zákonom je Trestný poriadok, ktorý okrem iného upravuje postup orgánov cinných v trestnom konaní a súdu pri zaistení osôb, resp. stanovuje, že spôsob výkonu väzby upravuje osobitný predpis.

Do 30. 6. 2006 bol spôsob výkonu väzby upravený zákonom c. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších právnych predpisov, ktorého úcinnostou bol vytvorený právny rámec výkonu väzby, ako aj vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky c. 114/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky c. 500/2002 Z. z.

Od 1. júla 2006 nadobúda úcinnost nový zákon c. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, s výnimkou ustanovení § 12 ods. 3 a 4 a § 21, ktoré nadobúdajú úcinnost až 1. júla 2007.

 

Základnými cielmi nového zákona o výkone väzby je:

1. zabezpecit širšiu ochranu práv a slobôd obcana v podmienkach výkonu väzby, resp. rozšírenie práv obvinených, velký dôraz pritom kladie na zachovávanie ludskej dôstojnosti,

2. zabezpecit celkové posilnenie právneho postavenia obvinených,

3. orientovat zaobchádzanie s obvinenými tak, aby výkon väzby nebol vnímaný ako sankcný, ale výlucne ako zaistovací inštitút na úcely trestného konania; vytvorit a následne zabezpecit realizáciu programov cinností (vzdelávanie, záujmová a športová cinnost, prípadne práca) pre obvinených tak, aby mohli zmysluplne využívat volný cas a pri dlhodobej väzbe aby sa zabránilo postupnej degradácii ich osobnosti,

4. vytvorit podmienky na dôsledné uplatnovanie zásady prezumpcie neviny a dalšiu humanizáciu a demokratizáciu podmienok výkonu väzby s dôrazom na zásadu, že obvineného možno obmedzit len vo výkone tých práv, ktoré sa vzhladom na výkon väzby nemôžu uplatnit.

 

Nový zákon ustanovuje spôsob výkonu väzby, práva a povinnosti obvineného vo výkone väzby a dozor a kontrolu nad výkonom väzby.

Pri realizácii výkonu väzby platia nasledovné zásady:
– obvineného možno pocas výkonu väzby obmedzovat len vo výkone tých práv, ktoré sa vzhladom na dôvod väzby, zaistenie bezpecnosti osôb a zabezpecenie ochrany majetku a poriadku v miestach, kde sa vykonáva väzba, nemôžu uplatnit alebo ich výkon by mohol viest k zmareniu väzby,
– vo výkone väzby sa rešpektuje ludská dôstojnost obvineného a nesmú byt použité kruté, neludské alebo ponižujúce spôsoby zaobchádzania alebo trestania. Všetky práva ustanovené týmto zákonom sa zarucujú všetkým obvineným v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení zákona c. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminacný zákon),
– väzba sa vykonáva diferencovane v dvoch režimoch, v štandardnom alebo zmiernenom režime. Pohyb, kontakt a spôsob výkonu práv je rozdielny podla dôvodov väzby. Zmiernenie obmedzení vo väzbe sa nesmie vykonat spôsobom a v rozsahu, ktorý by ohrozil úcel výkonu väzby.

Výkonom väzby v štandardnom režime sa rozumie výkon väzby podla tohto zákona, ak dalej nie je ustanovené inak.

V ústave sa vytvára oddiel so zmierneným režimom, ktorý pozostáva najmä z ciel a priestorov na vzdelávaciu, záujmovú a športovú cinnost. V oddiele so zmierneným režimom sa obvinený môže v urcenom case volne pohybovat a stýkat sa s obvinenými umiestnenými v tomto oddiele.

Do oddielu so zmierneným režimom nemožno zaradit obvinených:
• ktorí sú v kolúznej väzbe, 
• ktorí sú stíhaní pre trestné ciny uvedené v § 47 ods. 2 Trestného zákona, 
• ktorí sú v predbežnej väzbe alebo vo vydávacej väzbe, 
• ktorí porušujú ústavný poriadok, 
• u ktorých to neodporucil lekár vzhladom na ich zdravotný stav.

Väzba sa vykonáva predovšetkým v ústave pre výkon väzby alebo v samostatnom oddelení výkonu väzby, ktoré môže zriadit a zrušit generálny riaditel Zboru väzenskej a justicnej stráže. Ak si však zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivost, ktorú nie je možné poskytnút v ústave, väzba sa na nevyhnutne potrebný cas vykoná v nemocnici pre odsúdených a obvinených alebo v inom zdravotníckom zariadení.

Obvineného je možné prijat do väzby len na písomný príkaz súdu na základe rozhodnutia o vzatí do väzby a po overení jeho totožnosti. Po prijatí do väzby je obvinený oboznámený s jeho právami a povinnostami podla tohto zákona, je povinný sa podrobit osobnej prehliadke, lekárskej prehliadke, hygienickým a protiepidemickým opatreniam.

Väznica :

Väznica alebo väzenie, v slovenskom práve ústav na výkon trestu odnatia slobody (nápravnovýchovný ústav), je strážené miesto kde páchatelia trestných cinov vykonávajú trest odnatia slobody.

Prevádzku väzníc na Slovensku zabezpecuje Ministerstvo spravodlivosti. (do konca roka 2005

Úlohy:

Izolovat páchatelov trestných cinov, aby sa im zabránilo v pokracovaní trestnej cinnosti.
Prevychovávat väznov tak, aby po prepustení viedli riadny život obcanov.
Odrádzat potenciálnych páchatelov hrozbou straty slobody pohybu a iných výhod.

Väznice na Slovensku

Vybavenie:

Bežné vybavenie väzníc na Slovensku:

 • Cely s viacerými lôžkami.
 • Cely s jedným lôžkom, používané ako forma disciplinárneho trestu, ale obcas uprednostnované niektorými väznami.
 • Polootvorené a otvorené oddelenia, ktoré by mali preverit zodpovednost väznov pred prepustením.
 • Hygienické zariadenia: sprcha, WC, umývadlo. Obvykle sú castou cely, ale môžu byt aj na chodbe.
 • Vychádzkové dvory.
 • Pracovné priestory. Záujem väznov o prácu je vysoký, kedže pracujúci väzni majú viacero výhod.
 • Zdravotnícke stredisko, vrátane stomatologickej ambulancie.
 • Psychologická diagnostika a poradenstvo.
 • Knižnica.
 • Školské stredisko, prevažne urcené pre doplnenie základného vzdelania.
 • Prostriedky na trávenie volného casu: ihrisko, televízor, záujmové krúžky, spolocenská miestnost, stolný tenis.
 • Bohoslužby.
 • Rekreacné priestory pre zamestnancov väznice, oddelené od priestorov pre väznov.
Generačný čas: 7.39908218384ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)