Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Zbierka zákonov č. 583 / 2008 ( zákon o prevencii kriminality )


ZÁKON č. 583 z 3. decembra 2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Tento zákon ustanovuje organizáciu a pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality
a inej protispoločenskej činnosti a upravuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“) na
financovanie projektov v uvedenej oblasti.
§ 2
Každý je povinný podľa svojichmožností a schopností konať tak, aby predchádzal alebo zamedzil vzniku
a šíreniu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
§ 3
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) prevenciou kriminality cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť, s cieľom ich
predchádzania, potláčania a zamedzovania; to sa
vzťahuje aj na prevenciu inej protispoločenskej činnosti,
b) kriminalitou konanie, ktoré je trestným činom,
c) inou protispoločenskou činnosťou konanie, ktoré je
priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú
protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie,
ktoré nie je priestupkomalebo inýmsprávnymdeliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.
§ 4
Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality
(1) Pôsobnosť v oblasti prevencie kriminality vykoná-
vajú
a) vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
b) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej sprá-
vy (ďalej len „ministerstvo“),
c) obvodné úrady v sídlach krajov a inémiestne orgány
štátnej správy,
d) ostatné orgány verejnej moci.
(2) Orgány verejnej moci uvedené v odseku 1 predchádzajú kriminalite a inej protispoločenskej činnosti
najmä tým, že v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej
osobitnými predpismi pôsobia na dodržiavanie zákonnosti fyzickými osobami a právnickými osobami.
§ 5
Vláda
(1) Vláda
a) prijíma koncepčné a koordinačné opatrenia v oblasti
prevencie kriminality,
b) schvaľuje stratégiu prevencie kriminality ako zá-
kladný programový dokument, v ktorom určuje na
príslušné obdobie ciele, priority a úlohy v oblasti
prevencie kriminality a spôsoby ich uskutočňovania,
c) schvaľuje hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality.
(2) Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality (ďalej len „rada“) je stály poradný, iniciatívny, koordinačný a odborný orgán vlády pre oblasť prevencie kriminality. Predsedom rady je minister vnútra
Slovenskej republiky a podpredsedom rady je minister
spravodlivosti Slovenskej republiky. Ďalších členov
rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra
vnútra Slovenskej republiky.
(3) Rada v oblasti prevencie kriminality najmä
a) predkladá vláde na schválenie návrh stratégie prevencie kriminality,
b) predkladá vláde na schválenie hodnotiacu správu
o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie
kriminality za predchádzajúci kalendárny rok,
c) koordinuje činnosť krajských koordinátorov pre
prevenciu kriminality na obvodných úradoch v sídlach krajov,
d) zverejňuje na internetovej stránke Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo
vnútra“) výzvy na predkladanie projektov, schvaľuje
projekty a schvaľuje poskytnutie dotácií na ich financovanie do 31.marca príslušného kalendárneho
roka; pritom prihliada predovšetkým na priority
uvedené v stratégii prevencie kriminality,
e) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami
a inými zahraničnými inštitúciami.
(4) Rada je kontaktným miestom v rámci Európskej
siete na prevenciu kriminality.
1
(
Strana 5018 Zbierka zákonov č. 583/2008 Čiastka 202
1
) Rozhodnutie Rady 2001/427/SVV z 28.mája 2001 o vytvorení Európskej siete na prevenciu kriminality (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 19/zv. 4).
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.(5) Členstvo v rade je čestné.
(6) Podrobnosti o zložení rady a o jej úlohách a činnosti upravuje štatút rady, ktorý schvaľuje vláda.
(7) Činnosť rady organizačne a administratívne zabezpečuje ministerstvo vnútra.
Ministerstvo
§ 6
(1) Ministerstvo v oblasti prevencie kriminality v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi
a) rozpracúva stratégiu prevencie kriminality a predkladá rade správu o plnení úloh vyplývajúcich zo
stratégie prevencie kriminality za predchádzajúci
kalendárny rok,
b) zisťuje príčiny kriminality a inej protispoločenskej
činnosti, analyzuje ich a prijíma opatrenia na odstránenie týchto príčin,
c) môže vypracúvať vlastné projekty,
d) môže zverejňovať na svojej internetovej stránke vý-
zvy na predkladanie projektov; na základe výziev
schvaľuje projekty, schvaľuje poskytnutie dotácií na
ich financovanie a uzatvára zmluvy o poskytnutí dotácie.
(2) Ministerstvo pri výkone pôsobnosti podľa odseku
1 písm. c) a d) prihliada predovšetkým na priority uvedené v stratégii prevencie kriminality.
§ 7
(1) Ministerstvo vnútra okrem pôsobnosti podľa § 6
a) spracúva údaje o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti vrátane osobných údajov podľa odseku
2, ktoré získava od orgánov verejnej moci v oblasti
prevencie kriminality, iných právnických osôb, prí-
slušných orgánov iných štátov, najmä z členských
štátov Európskej únie a od medzinárodných organizácií,
b)zameriavasanazískavanieúdajovtýkajúcichsaobchodovania s ľuďmi,
c) vykonáva typológiu páchateľov a obetí trestných činov,
d) poskytuje údaje o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti vrátane osobných údajov podľa odseku
2 orgánom verejnej moci v oblasti prevencie kriminality, iným právnickým osobám, príslušným orgá-
nom iných štátov, najmä z členských štátov Európskej únie, a medzinárodným organizáciám, a to na
základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať
účel, na ktorý sa majú tieto údaje poskytnúť.
(2) Ministerstvo vnútra na účel prevencie kriminality
spracúva a poskytuje osobné údaje o páchateľoch
a obetiach kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné
číslo, dátum a miesto narodenia, pohlavie, adresa pobytu, vzdelanie, národnosť a štátna príslušnosť.
(3) Ministerstvo vnútra na výkon pôsobnosti podľa
odsekov 1 a 2 zriaďuje Informačné centrumna boj proti
obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality ako svoje zariadenie bez právnej subjektivity.
§ 8
Obvodný úrad v sídle kraja
a iné miestne orgány štátnej správy
(1) Obvodný úrad v sídle kraja v oblasti prevencie kriminality
a) zriaďuje funkciu krajského koordinátora pre prevenciu kriminality,
b) rozpracúva v spolupráci s vyšším územným celkom
stratégiu prevencie kriminality na podmienky kraja
a predkladá rade správu o plnení úloh vyplývajúcich
zo stratégie prevencie kriminality za predchádzajúci
kalendárny rok,
c) zisťuje v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi príčiny kriminality a inej protispoločenskej činnosti, analyzuje ich a prijíma opatrenia na odstránenie týchto príčin,
d) posudzuje projekty a odporúča ich rade na schválenie,
e) uzatvára zmluvy o poskytnutí dotácie na financovanie projektov, ktoré schválila rada.
(2) Iné miestne orgány štátnej správy vykonávajú
v oblasti prevencie kriminality pôsobnosť podľa odseku
1 písm. c).
(3) Obvodný úrad v sídle kraja prostredníctvom krajského koordinátora pre prevenciu kriminality koordinuje činnosť iných miestnych orgánov štátnej správy
v oblasti prevencie kriminality na území kraja.
§ 9
Ostatné orgány verejnej moci
Ostatné orgány verejnej moci vykonávajú v oblasti
prevencie kriminality pôsobnosť podľa osobitných
predpisov.
2
(
Poskytovanie dotácií
v oblasti prevencie kriminality
§ 10
(1) Na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, ktorý schválila rada podľa § 5 ods. 3 písm. d),
dotáciu poskytuje obvodný úrad v sídle kraja.
(2) Na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, ktorý schválilo príslušné ministerstvo podľa
§ 6 ods. 1 písm. d), dotáciu poskytuje príslušné ministerstvo.
§ 11
(1) Dotáciu možno poskytnúť najviac do 80 % predpokladaných výdavkov projektu.
(2) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý pre-
Čiastka 202 Zbierka zákonov č. 583/2008 Strana 5019
2
) Napríklad § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1993 Z. z. o Policajnomzbore v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, § 3 ods. 1
písm. f) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.ukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených
aspoň 20 %finančných prostriedkov z iného zdroja ako
zo štátneho rozpočtu.
(3) Na projekt v príslušnomrozpočtovomrokumožno
dotáciu poskytnúť len raz.
(4) Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a) je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizá-
ciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom,
b) nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
c) má vo vzťahu k štátnemu rozpočtu evidovaný daňový nedoplatok voči správcovi dane alebo nedoplatok
na cle,
d) má evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne
poistenie, nedoplatok na príspevku na starobné dô-
chodkové sporenie alebo nedoplatok na poistnomna
zdravotné poistenie,
e) je v likvidácii, konkurze, reštrukturalizácii, exekučnom konaní alebo bol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok
a obec, alebo
f) porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.
3
(
(5) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
§ 12
(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe
písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“).
(2) Žiadateľ o poskytnutie dotácie postupompodľa § 5
ods. 3 písm. d) žiadosť predkladá obvodnému úradu
v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, ak žiadateľom je fyzická osoba, alebo sídlo, ak žiadateľom je právnická osoba. Ak žiadateľom je vyšší
územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú obvodnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode
sa nachádzajú.
(3) Žiadateľ o poskytnutie dotácie postupompodľa § 6
ods. 1 písm. d) žiadosť predkladá príslušnému ministerstvu.
(4) Žiadosť obsahuje,
a) ak žiadateľ je fyzická osoba,
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický
titul,
2. dátum narodenia,
3. rodné číslo,
4. adresu trvalého pobytu,
5. identifikačné číslo organizácie, ak žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ,
b) ak žiadateľ je právnická osoba,
1. názov a právnu formu,
2. adresu sídla,
3. identifikačné číslo organizácie,
4. daňové identifikačné číslo,
5. meno, priezvisko, akademický titul a adresu trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo členov
štatutárneho orgánu.
(5) Žiadosť ďalej obsahuje
a) vymedzenie cieľa, obsahu, foriem a metód realizácie
projektu a jeho očakávaný prínos,
b) termín a miesto realizácie projektu,
c) predmet činnosti žiadateľa, ak žiadateľ je fyzická
osoba – podnikateľ alebo právnická osoba; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec,
d) rozpočet príjmov a výdavkov projektu.
(6) Prílohou žiadosti je
a) projekt, ktorý obsahuje najmä opis aktuálneho stavu riešeného projektom, subjekt a miesto realizácie
projektu, časový harmonogram aktivity v oblasti
prevencie kriminality, spôsob jej priebežného sledovania a spôsob vyhodnotenia projektu,
b) doklad o splnení podmienky podľa § 11 ods. 2,
c) výpis z registra alebo iný doklad, ktorý osvedčuje
právnu subjektivitu žiadateľa, ak žiadateľom je
právnická osoba, a predmet činnosti žiadateľa, ak
žiadateľom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok
a obec,
d) výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako trimesiace, ak žiadateľom je fyzická osoba,
e) potvrdenie správcu dane, ktoré nie je staršie ako tri
mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje daňový nedoplatok vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,
f) potvrdenie colného úradu, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na cle,
g) potvrdenie Sociálnej poisťovne, ktoré nie je staršie
ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie alebo nedoplatok na príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
h) potvrdenie zdravotnej poisťovne, ktoré nie je staršie
ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie,
i) potvrdenie konkurzného súdu, ktoré nie je staršie
ako tri mesiace, že žiadateľ nie je v konkurze, reš-
trukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; to
sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec,
j) čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčením pravosti
podpisu, že
1. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnymrozpočtom,
2. nie je v likvidácii alebo exekučnom konaní; to sa
nevzťahuje na vyšší územný celok a obec,
3. neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania; ak ide o žiadateľa oprávneného
podnikať, potvrdenie inšpektorátu práce,
4
(
k) účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná
žiadosť, ak žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.
Strana 5020 Zbierka zákonov č. 583/2008 Čiastka 202
3
) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 125/2006 Z. z.
4
) § 2 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.§ 13
(1)Ministerstvo podľa § 6 ods. 1 písm. d) alebo obvodný úrad v sídle kraja podľa § 8 ods. 1 písm. e) uzatvorí
so žiadateľom, ktorému je schválená dotácia, písomnú
zmluvu o poskytnutí dotácie.
(2) Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a) označenie zmluvných strán,
b) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
c) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
d) sumu poskytovanej dotácie,
e) názov peňažného ústavu a číslo samostatného bankového účtu žiadateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu,
f) lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na
vyúčtovanie dotácie,
g) spôsob kontroly hospodárneho použitia dotácie na
účel, na ktorý sa poskytuje,
h) dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(3) Žiadateľ je povinný nepoužité finančné prostriedky vrátiť ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle
kraja do 15 dní od vyúčtovania dotácie.
§ 14
Spolupráca
(1) Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality vzájomne spolupracujú pri vykonávaní tohto zákona.
(2) Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality spolupracujú aj s právnickými osobami, ktoré pô-
sobia v oblasti prevencie kriminality, najmä smédiami,
vedeckými a výskumnými inštitúciami, školami, školskými zariadeniami, spolkami a inými združeniami,
nadáciami, neziskovými organizáciami poskytujúcimi
všeobecne prospešné služby a štátom uznanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ako aj s orgánmi a organizáciami iných štátov a medzinárodnými organizáciami.
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
5
(
(2) Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.
6
(
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona
č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona
č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona
č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona
č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona
č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona
č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona
č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona
č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona
č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona
č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona
č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z. a zákona
č. 408/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 1a sa vkladá § 1b, ktorý znie:
㤠1b
Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády plní Úrad vlády
Slovenskej republiky.“.
2. V § 2 ods. 3 sa za slovami „Hospodárska rada vlády
Slovenskej republiky“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na
konci sa pripájajú tieto slová: „a Rada vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality“.
3. V § 24 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“
vkladajú slová „okremplnenia úloh uvedených v § 1b“.
4. V § 24 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Čl. III
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z.,
zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zá-
kona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona
č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona
č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona
č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona
č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona
č. 166/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení
takto:
V § 80 odsek 3 znie:
„(3) Pre jednotlivé platové triedy sa určuje funkčný
plat v tejto výške:
Platová trieda Mesačný plat v eurách
1 247,50
2 280,50
3 318,00
4 359,50
5 405,00
6 461,50
7 539,50
8 628,00
9 728,00.“.
Čiastka 202 Zbierka zákonov č. 583/2008 Strana 5021
5
) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
6
) Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.Čl. IV
Zákon č. 465/2008 Z. z., ktorýmsamenia a dopĺňajú
zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike sa mení takto:
V čl. XVI sa vypúšťa bod 5.
Doterajšie body 6 až 38 sa označujú ako body 5 až 37.
Čl. V
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona
č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z. sa mení
takto:
V § 34 ods. 1 sa slová „Úradu vlády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Všeobecná pokladničná
správa“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2008
s výnimkou čl. I, II, III a V, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r. 

Generačný čas: 9.94682312012ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)