Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Ženská väznica v SR

Ústav na výkon trestu odnatia slobody Nitra-Chrenová je jedinou ženskou väznicou na Slovensku.

Hoci patrí medzi najmladšie z novovybudovaných väzenských zariadení, podmienky ženám zatial /rok 2006/ neumožnujú, aby si do výkonu trestu zobrali aj dieta. Legislatíva to pritom povoluje.

 

"Vdlhodobom pláne (do roku 2011) uvažujeme, že tu zabezpecíme aj výkon trestu odnatia slobody ženám s detmi. Na tento úcel chceme postavit nový objekt“.

 

Informoval Oto Lobodáš, generálny riaditel Zboru väzenskej a justicnej stráže SR.

 

„Momentálne pracujeme na tom, aby sme od ministerstva obrany získali bezodplatným prevodom pozemok“.

 

Poznamenal p. Lobodáš. Vybudovaním nového objektu pre matky s detmi sa zároven rozšíria kapacity väznice. V súcasnosti je v nej 263 miest, približne tridsiatka je volná. Najmladšia odsúdená má sedemnást rokov, najstaršia 65. Obe si odpykávajú trest za krádeže. Za vraždy „sedí“ 36 žien, jedna z nich dostala až 25-rocný trest. 
V správe, ktorú poskytuje ústav, sa uvádza, že podiel opakovane trestaných žien bol vlani 33,4%. Najsilnejšie zastúpenou kategóriou boli odsúdené vo veku 21-40 rokov (57,6%).
Ženy sú ubytované v troj- a štvorpostelových izbách. Dve izby tvoria bunku, ktorá má spolocné hygienické zariadenie. Tri bunky spolu s kultúrnou miestnostou, vyhradeným priestorom na fajcenie a kuchynkou vytvárajú samostatný oddiel (21 odsúdených žien), o ktorý sa stará poverený vychovávatel. Celkom tu pracuje 121 príslušníkov Zboru väzenskej a justicnej stráže a devätnást civilných zamestnancov. 
Ústav dlhodobo dosahuje stopercentnú úspešnost pri zamestnávaní odsúdených schopných pracovat. Vykonávajú napríklad polnohospodárske práce, vyrábajú umelé kvety a plyšové hracky, pletú ponožky pre väznov na celom Slovensku aj pre príslušníkov Zboru väzenskej a justicnej stráže.

 

„Rucne šijú aj zvršky pre známeho výrobcu obuvi“.

 

Ppovedala Mária Hroncová, vedúca sekretariátu riaditela ústavu. 
Odsúdené sa môžu prihlásit do rekvalifikacných kurzov, jedným z nich je kurz pre negramotných. Vlani fungovalo osem záujmových krúžkov (publicistický, šikovné ruky, športový, výtvarný, pocítacový...). Ženy majú k dispozícii knižnicu, telocvicnu, terapeutickú miestnost, kadernícky salón aj kaplnku.
Návštevy sú povolené raz mesacne na dve hodiny. Kedže asi tridsat odsúdených má malé deti, v návštevnej miestnosti je detský kútik. Pocas celej pätnástrocnej existencie ústavu nebol zaznamenaný ani jeden pokus o útek.
-

Chrenová

Riaditel: pplk. PaedDr. Eleonóra Grófová
Adresa: Ústav na výkon trestu odnatia slobody, Vašinova 124/59, priecinok 18C, 950 61 Nitra - Chrenová
Telefón: spojovatel +421/37/653 65 37,38
Fax: +421/37/733 65 41,42
E-mail: ustavnrch@zvjs.sk

Informácie pre verejnost sú poskytované v pracovných dnoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: sekretariát riaditela ústavu
Telefonicky: +421/37/692 07 04
Poštou: Ústav na výkon trestu odnatia slobody, Vašinova 124/59, priecinok 18/C, 950 61 Nitra - Chrenová
E-mail: ustavnrch@zvjs.sk, ustavnrch@zvjs.sk

 

KAPACITA ÚSTAVU na výkon trestu - Nitra-Chrenová: 283 miest
NAPLNENOST KAPACITY: 104,24% k 31.12.2008

 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

Ústav na výkon trestu odnatia slobody Nitra-Chrenová patrí medzi najmladšie z novovybudovaných väzenských zariadení na Slovensku.

Trest odnatia slobody si v nom odpykávajú odsúdené ženy všetkých stunov stráženia. Pri projektovaní ústavu sa akceptovali požiadavky na zabezpecenie výkonu trestu s prihliadnutím na fyziologické a psychické osobitosti žien. Výstavba ústavu prebiehala etapovite od roku 1991 do decembra 1999.

Stráženie ústavu je zabezpecené pomocou integrovaného bezpecnostného systému.
Odsúdené sú ubytované v bunkách a v celách. Ubytovaciu bunku tvoria dve izby (troj- a štvorpostelová), ktoré majú spolocné hygienické zariadenie. Tri bunky spolu s kultúrnou miestnostou a kuchynkou vytvárajú samostatný oddiel. V celách je umiestnená malá cast odsúdených žien; ide o odsúdené zaradené do maximálneho a niekolko odsúdených zaradených do stredného stupna stráženia. Tento systém ubytovania vyplynul z požiadavky na zabezpecenie optimálnej vonkajšej i vnútornej diferenciácie, organizácie zaobchádzania s odsúdenými ženami a samosprávnosti výchovných skupín. Celková kapacita ústavu je 283 miest pri ubytovacej ploche 4 m2 na 1 odsúdenú ženu.

V ústave pracuje niekolko otvorených tréningovo-terapeutických skupín odsúdených, zamerané sú najmä na skvalitnovanie prosociálnych zrucností a na zvládanie zátažových situácií. Do skupiny s poradenským zameraním sa priebežne zaradujú odsúdené pred prepustením na slobodu.

V rámci penitenciárneho zaobchádzania s odsúdenými sa venuje pozornost cinnosti v záujmových krúžkoch, ktorých pracuje priebežne 9. V ústavnej knižnici pre odsúdené je viac ako 3 280 publikácií rozlicných žánrov. Vzdelávanie odsúdených žien sa realizuje formou rekvalifikacných kurzov najmä v odboroch kuchárka a dámska krajcírka; podla potreby tiež v odbore obsluha plynových kotlov.

Duchovné služby odsúdeným zabezpecuje väzenský kaplán, okrem neho duchovnú starostlivost odsúdeným poskytujú tiež rádové sestry Misijnej kongregácie Duch svätého, Krestanské zbory a Svedkovia Jehovovi.

Na úseku zamestnávania odsúdených žien dosahuje ústav dlhodobo 100 % zamestnanost odsúdených žien zaraditelných do práce. V rámci vlastnej - pletiarskej výroby, strediska VH ústav vyrába letné a zimné ponožky pre obvinených a odsúdených umiestnených vo všetkých zariadeniach zboru, ako aj letné a zimné ponožky k služobnej rovnošate príslušníkov zboru. V menších objemoch sa vyrábajú aj ponožky pre mestskú políciu, hasicský a záchranný zbor a pre civilný sektor. V rámci krajcírskej výroby, strediska VH ústav vyrába pre obvinených a odsúdených postelné prádlo, vreckovky, pracovné odevy, nohavice, košele, eskortné vrecia a pod.. Spektrum ostatných prác závisí od požiadavky aktuálnych zmluvných partnerov – krajcírske práce, rucné šitie obuvi, kompletáž káblových zväzkov, pomocné práce v hydinárskom priemysle, zberové a sezónne pomocné práce v polnohospodárskom priemysle.
V zdravotníckom zariadení ústavu ordinuje všeobecný lekár so zdravotným zdravotníckym personálom. Externe zdravotnícke služby poskytujú dermatovenerológ, gynekológ a psychiater. Zdravotnícke zariadenie zabezpecuje i ambulantné stomatologické vyšetrenia.

Personál ústavu, ktorý tvorí takmer 117 príslušníkov ZVJS a 17 zamestnancov, má možnost športového vyžitia a regenerácie v telocvicni, bazénovom komplexe, saune a masážno-rehabilitacnom centre. Strelnica v suterénnych priestoroch ústavu poskytuje možnosti streleckej prípravy príslušníkom ústavu a clenom streleckého krúžku.

V rámci zahranicných kontaktov ústav uyatvoril v roku 1995 bilaterálnu dohodu o spolupráci s Väznicou a žalárom v Kalocsi v Madarskej republike, v roku 2001 s Väznicou Pardubice v Ceskej republike a v 2006 bola podpísaná Dohoda o podmienkach rozvoja vzájomnej spolupráce s Väznicou v Leszne v Polsku.

V
Charekteristika možností zamestnávania odsúdených

Odsúdené sú zaradované na:

nestrážené pracoviská v ústave s dozorom, dohladom a volným pohybom
nestrážené pracoviská mimo ústavu s dozorom
strážené pracoviská mimo ústavu
Ústav je vybudovaný pre výkon trestu odnatia slobody žien všetkých stupnov stráženia a typov vnútornej diferenciácie. V zamestnávaní odsúdených žien v ústave dominujú práce s menším nárokom na silu, ale väcším na cit; prevládajú práce pri triedení a kompletáži a rucné šitie obuvi; vo vlastnom výrobnom stredisku VH ústav vyrába kvalitné certifikované ponožky a má zriadenú krajcírsku dielnu s vlastným vybavením, kde je rôznorodý sortiment produkcie. Na pracoviskách mimo ústavu prevládajú sezónne polnohospodárske práce. Aktuálne má ústav využité všetky vnútorné priestorya priestory urcené na zamestnávanie odsúdených. Napriek uvádzaným skutocnostiam sa možnost spolupráce s novými partnermi nevylucuje.

Generačný čas: 11.9400024414ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)